Opleidingsdoel Sint Plechelmus Harmonie

This content has been archived. It may no longer be relevant

Het opleidingsdoel van de Sint Plechelmus Harmonie luidt als volgt:

“Het trainen en ontwikkelen van zowel muzikale- als instrumentale vaardigheden op tenminste B-niveau, om zelfstandig te kunnen musiceren, zowel individueel als in het slagwerkensemble of het harmonieorkest van de Sint Plechelmus Harmonie.”

Zoals hierboven aangegeven, is het eerste doel van het opleidingstraject gericht op het bereiken van het B-niveau. Indien een leerling de ambitie heeft om het volledige opleidingstraject (tot en met D-niveau) te volgen kan in overleg met zijn/haar docent en bestuur hiertoe de gelegenheid worden geboden.

Start van de opleiding. Voor het leggen van een goede muzikale basis kan worden gestart met de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV). Deze cursus wordt aangeboden door de Losserse muziekschool en is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 8 jaar (groep 5 van het basisonderwijs). In de regel worden geen jongere kinderen toegelaten. In deze cursus worden op een speelse manier in een groep van 10-15 leerlingen de elementaire muzikale vaardigheden ontwikkeld. De instrumentkeuze vindt plaats tijdens de AMV in overleg met de docent, dirigent, en toekomstige docent. Wanneer een instrument is gekozen en de AMV is afgerond kan men starten met de A-fase van de instrumentale opleiding. Uiteraard voorziet de Sint Plechelmus Harmonie alleen in opleidingen voor instrumenten die binnen de vereniging nodig zijn. Voor een deel wordt dit door eigen professionele vakdocenten verzorgd. In andere gevallen wordt voor de instrumentale opleiding uitgeweken naar de muziekschool.

A-fase van de instrumentale opleiding

De leeftijd waarop een kind aan de opleiding voor een blaas- slagwerkinstrument kan beginnen ligt rond 9 jaar (groep 6 van het basisonderwijs). Op deze leeftijd zijn de benodigde fysieke vaardigheden voldoende ontwikkeld en is de gebitsvorming, met name van belang voor blaasinstrumenten, ver genoeg gevorderd om aan een muziekinstrument te beginnen. Het heeft de voorkeur om eerst een AMV-opleiding te volgen, voorafgaand aan de instrumentale opleiding. Dit is echter geen voorwaarde. Lesinstrument en muziekstandaard worden door de Sint Plechelmus Harmonie beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt onze vereniging een jaarlijkse instrumentbijdrage. Voor het schooljaar 2012-2013 is de instrumentbijdrage vastgesteld op € 25,=. De boeken voor de gebruikte muzikale lesmethode, alsmede de onderhoudsmiddelen, moeten in principe door de leerling zelf worden aangeschaft. Kenmerkend voor de A-fase (beginfase) is het vormen van een goede leer- en studeerhouding. Een goede leer- en studeerhouding is een voorwaarde voor een succesvolle start en verdere opleiding.

Na ongeveer 3 maanden in de A-fase gaat de leerling, in overleg met de docent, deel uit maken van het introductieorkest van de Sint Plechelmus Harmonie. Dit orkest bevat in principe alle leerlingen die bezig zijn met de A-fase van de instrumentale opleiding. Aan het meespelen in het introductieorkest hecht de vereniging zeer grote waarde. Dermate groot dat het een bepalende voorwaarde vormt om binnen de harmonie een opleiding te volgen. Wanneer een leerling besluit om gedurende de opleiding geen deel meer uit te maken van het introductieorkest, dient ook de opleiding bij de harmonie te worden beëindigd. In overleg kunnen de lessen eventueel tegen een particulier tarief worden voortgezet en bij voldoende beschikbaarheid een instrument van de vereniging worden gehuurd. De extra kosten welke een leerling door het voorgaande maakt, kunnen in een later stadium eventueel worden gecompenseerd. Met “oudere” leerlingen die een opleiding volgen binnen de harmonie kan het bestuur een persoonlijk opleidingsplan overeenkomen. De functie van het introductieorkest is om het onderlinge samenspel tussen de leerlingen te bevorderen. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om met deze leerlingen in groepsverband de muziektheorie voor het A-diploma door te nemen. Door wekelijks in dit orkest te spelen zal tevens de binding met de vereniging worden versterkt en een groepsband worden gevormd.

De richtlijn voor de duur van de A-fase is 3 jaar. De A-fase wordt afgesloten met het afleggen van het muziekexamen voor het A-diploma, Alle leerlingen kunnen hierna doorstromen naar de B-fase van de opleiding. Slagwerkleerlingen kunnen met het A-diploma toetreden tot het tamboerkorps c.q. slagwerkgroep. Leerlingen op instrumenten voor het harmonieorkest gaan met het A-diploma door naar het grote orkest.

Als de leerlingen worden opgenomen in het grote orkest, krijgen zij een mentor toegewezen. Deze collega-muzikant begeleidt in de beginfase de nieuwkomers, maakt hen wegwijs in de vereniging en staat hen op allerlei wijze met raad en daad terzijde. Omgekeerd kunnen de nieuwe leden zich met hun vragen wenden tot de mentor.

B-fase van de instrumentatie opleiding

In deze fase worden de muzikale basisvaardigheden verder uitgewerkt richting de eisen die voor het B-diploma worden gesteld. De Sint Plechelmus Harmonie hanteert voor het afsluiten van deze B-fase een richtlijn van 1 á 2 jaar.

C- en D- fase van de instrumentale opleiding

Vanaf de C-fase verandert het karakter en de intentie van de opleiding. De eisen in speeltechnisch opzicht verlangen een uitgebreide training van vaardigheden. De in deze fase beoogde meer gerijpte en instrumentaal vaardige musiceerwijze vraagt na de B-fase een gemiddelde opleidingsperiode van 2 jaar. De D-fase wordt gekenmerkt door afronding van de instrumentale beheersing en muzikale uitdrukkingsvaardigheid op het voor amateur-musici hoogste niveau. De opleiding en het examen behoren dit te weerspiegelen. Zo dient repertoire in diverse stijlen, dat zowel technisch als muzikaal veelzijdig is, te worden beoefend. Deze opleidingsfase zal, evenals de C-fase, gemiddeld 2 jaar duren. Het met succes afsluiten van de D-fase biedt doorgaans voldoende vaardigheden voor aansluiting op het muziekvakonderwijs op conservatoria.

Docenten

De hierboven genoemde opleidingsfasen worden verzorgd door het eigen docentenkader van de Sint Plechelmus Harmonie of leraren van de Losserse muziekschool. De inroostering van de lestijden wordt door het bestuur of de directie van de muziekschool geregeld. Wanneer dit eenmaal heeft plaatsgevonden lopen de contacten m.b.t. de lessen zoveel mogelijk via de docenten zelf.

De lessen vinden zoveel mogelijk plaats op een locatie in De Lutte. In bijna alle gevallen zal dat het Dorpshoes Erve Boerrigter in het dorp zijn.