Commissies

This content has been archived. It may no longer be relevant

Commissie concertvoorbereiding, muziekrepertoire & muzikale activiteiten

Het voorbereiden en (laten) uitvoeren van alle organisatorische aspecten die noodzakelijk zijn voor een professioneel verloop van de concerten en andere muziekuitvoeringen, zoals opgenomen en vastgesteld in de jaarplanning van de vereniging.
Het samenstellen van een concert- en marsenrepertoire, waarin de musicerende leden zich herkennen, geschikt is voor een breed publiek en beantwoordt aan de ambitie en gewenste uitstraling van de vereniging.
Het (veelal) in samenwerking met andere verenigingen of organisaties voorbereiden en verzorgen van muzikale medewerking en/of serenades, waarbij de vereniging binnen de eigen woonplaats of elders haar sociaal-maatschappelijke rol dient te vervullen. 

Commissie opleiding en jeugdbegeleiding & sectieleiders/mentoren

Het werven, faciliteren, (laten) opleiden en begeleiden van aspirant-leden tot een niveau (indicatie: HAFA-niveau B) waarbij op een volwaardige wijze het actieve lidmaatschap kan worden uitgeoefend binnen één van de secties van de vereniging. Het coördineren van de bezetting, stemverdeling en afwezigheidmeldingen binnen de toegewezen sectie en het fungeren als mentor voor instromende aspirant-leden. Voor de slagwerkgroep fungeert het bestuurslid slagwerkgroep als sectieleider en mentor. 

Commissie faciliteiten & muziekbibliotheek

Het beheren, onderhouden en toezien op een correct gebruik van alle materialen, middelen en faciliteiten, zijnde het instrumentarium, de uniformen, de repetitieruimte en berging, apparatuur, verbruiks- en gebruiksmateriaal en evenementenmateriaal, waardoor de beschikbaarheid van deze middelen en een correcte presentatie zijn gewaarborgd.
Het beheren, distribueren, archiveren en administreren van zowel de eigen als geleende bladmuziek en lesboeken, waardoor de partituren op het gewenste c.q. geplande tijdstip beschikbaar zijn. 

Commissie nevenactiviteiten, clubblad & websites

Het voorbereiden, organiseren, (laten) uitvoeren en ontplooien van (nieuwe) buitenmuzikale activiteiten ter bevordering van de betrokkenheid en saamhorigheid van de (jeugd)leden van de vereniging.
Het in een regelmaat van één keer per kwartaal samenstellen, vervaardigen en distribueren van het verenigingsblad en het beheren en actueel houden van de website van de vereniging ter versterking van de communicatie en bevordering van de betrokkenheid en saamhorigheid tussen de leden onderling. 

Commissie Poas Bloas Festival

Deze commissie draagt zorg voor de organisatie van de jaarlijkse paasfeesten op eerste en tweede paasdag. 

Commissie financiën

Het voorbereiden en (laten) uitvoeren van bestaande activiteiten, alsmede het ontwikkelen, voorbereiden en (laten) uitvoeren van nieuwe mogelijkheden voor het verwerven van financiële middelen om de reguliere exploitatie en ambities van de vereniging te kunnen realiseren.